SÍNDROME DE BURNOUT

______________________________________________________________________

 

El síndrome de Burnout o síndrome del treballador cremat és un tipus d'estrès laboral que es caracteritza per un progressiu esgotament  físic i mental, una falta de motivació absoluta per les tasques realitzades i, en especial, per importants canvis de comportament. 

 

Sol donar-se, amb major freqüència, en aquells llocs de treball relacionats amb atenció a altres, com professors, personal sanitari o persones que treballen en atenció al client. Pot arribar a ser motiu de baixa laboral, ja que, en un moment donat, l'empleat es troba física i mentalment incapacitat per desenvolupar la seva feina.

Les conseqüències del Burnout afecten, no només al propi empleat, sinó que també a la família, amics i parella.

 

Símptomes

_______________________________________________________________________________________________

 

Els símptomes del Síndrome de Burnout són molt similars als símptomes associats a l'Estrès laboral de manera general, però en el cas del Burnout poden augmentar d'intensitat, sobre tot, els que fan referència als canvis de comportament o de caràcter.

 • Emocionals
  • Canvis en l'estat d'ànim    És un dels símptomes principals del Síndrome de Burnout. Freqüentment el treballador es troba irritable i de mal humor. En ocasions, els bons modals desapareixen i s'originen conflictes innecessaris amb els clients i/o usuaris. De vegades, aquest canvi d'actitud es produeix en sentit contrari, en el que el treballador mostra indiferència cap als clients i/o usuaris.
  • Desmotivació    El treballador perd tota la il·lusió per treballar. Els objectius i desitjos laborals deixen pas al pensament de tenir que suportar cada dia situacions estressants que el superen convertint la jornada laboral en llarga i interminable.
  • Esgotament mental     La resistència a l'estrès va disminuint i al treballador li costa cada cop més afrontar els factors que generen aquest estrès.
  • Falta d'energia i menor rendiment    Degut a l'estrès, l'organisme administra de manera deficient els recursos dels que disposa generant una disminució de la seva capacitat de producció, pel que el seu rendiment baixa. L'estrès també pot provocar a curt i a llarg plaç pèrdues de memòria, falta de concentració i més dificultat per aprendre tasques o habilitats noves.
 • Físics
 • Dolors musculars i articulars     Que es donen com a resultat de la tensió provocada per l'estrès laboral i que, generalment, estan generats per contractures musculars.
 • Trastorns psicosomàtics     Problemes gastrointestinals, cardiovasculars, mals de cap, mareigs..... 
 • Alteracions de la son     Dificultats a l'hora de conciliar el son o tendència a despertar-se sobtadament en varies ocasions al llarg de la nit.
 • Baixada de defenses     El Síndrome de Burnout repercuteix sobre el sistema immunològic provocant la propensió a patir malalties infeccioses provinents del ambient exterior.

Causes del Síndrome de Burnout

_______________________________________________________________________________________________

 

Qualsevol de les següents causes poden desencadenar un Burnout, especialment quan es produeixen durant llargs períodes de temps i de manera continuada.

 • Llocs relacionats amb l'atenció al públic, clients o usuaris    Es dona en aquells llocs de treball en els que l'empleat es veu sotmès a un contacte continu amb clients o usuaris i, per tant, a un gran número de queixes, reclamacions o peticions.
 • Elevat nivell de responsabilitat    Alguns llocs de treball exigeixen un gran nivell d'atenció i concentració sobre la tasca que s'està realitzant. El més mínim error pot tenir conseqüències desastroses. Es tracta de professions sotmeses a alts graus d'estrès.
 • Jornades laborals o torns massa llargs    Feines en que l'empleat ha de mantenir-se en el seu lloc per 10, 12 i inclòs 16 hores, poden augmentar de manera contundent la possibilitat de patir aquest Síndrome.
 • Feines molt monòtones    Els llocs avorrits, repetitius o mancats d'incentius també poden ser causa d'un Burnout. El treballador no troba cap motivació en el que fa i això li causa frustració i estrès.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

El tractament psicològic s'estableix, sobre tot, en funció de les molèsties concretes que presenta el pacient i de la seva intensitat, pel que haurà d'adaptar-se individualment. La detecció del Burnout en les seves primeres fases afavoreix les perspectives de solució.

 • L'objectiu terapèutic es centra en reduir l'experiència emocional negativa que causa el Síndrome actuant sobre els diferents factors que incideixen sobre ell. Va dirigit al augment de la percepció de control, a l'increment de la autoeficacia personal i a la millora de l'autoestima.
 • Les tècniques més eficaces són les de l'orientació cognitiu- conductual. Aquestes tècniques permeten augmentar la capacitat per superar circumstàncies traumàtiques i millorar la gestió emocional. 
  • Aquest tipus d'intervenció té com a finalitat, l'aprenentatge d'estratègies d'afrontament o centrades en el problema a través de l'adquisició de la capacitat assertiva, de la millora de les habilitats socials, de la instrucció en les tècniques de resolució de problemes i de l'entrenament per la gestió eficaç del temps. Es treballen els canvis motivacionals, la variació del nivell d'aspiració i el desenvolupament de noves pautes de conducta.
  • Es tenen en compte i s'afronten aquelles característiques de la personalitat que influeixen negativament en la problemàtica.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com