DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE DE LA LECTURA

________________________________________________________________

 

La lectura és un procés en el qual el lector no es limita únicament a embastar els significats de les diferents paraules que componen el text, sinó que, a partir dels seus coneixements i experiències prèvies (fins i tot emocionals), reconstrueix el significat global del text.

 

Cal distingir entre aprendre a llegir i llegir per aprendre

 • Aprendre a llegir suposa la utilització de processos d'identificació i reconeixement, de lletres, conjunts de lletres i paraules, la seva pronunciació i, finalment, la comprensió de les paraules, a tot això es denomina com Reconeixement lector. Aprendre a llegir implica el desenvolupament d'automatismes fins arribar a una lectura fluïda.
 • En canvi, llegir per aprendre inclou la participació de processos de comprensió i avaluació de frases, paràgrafs i textos. Es el que es coneix com Comprensió lectora, gràcies a la qual podem accedir a significats més complexos que els de la meres paraules.

 

Tipus de Dificultats Específiques en l'Aprenentatge de la Lectura

_______________________________________________________________________________________________

 • Es classifiquen en funció dels errors principals que manifesten, el que no vol dir que de forma menys acusada no puguin mostrar algun problema d'un altre tipus. De manera que si els errors fonamentals que el lector comet són de percepció i discriminació viso-espacial es denominen DISLÈXIA.
 • Quan els problemes que el lector presenta té a veure exclusivament amb la comprensió, es denominen dificultats de COMPRENSIÓ LECTORA. Quan els errors són importants, el lector tindrà serioses complicacions per comprendre, no com la dificultat específica que tenen alguns lectors sinó, només, en comprensió lectora.
 • Quan els errors dislèxics són importants, el lector tindrà serioses complicacions per comprendre, però com a conseqüència, no com la dificultat específica que tenen alguns lectors només en comprensió lectora.

 

En els problemes lectors existeix una variabilitat de manifestacions

 • Bona comprensió d'una explicació oral però no d'un text escrit amb els mateixos continguts. Aquest grup seria el que s'ha denominat Dislèxic.
 • Mala lectura de les paraules i manifestació de problemes de comprensió tant escrites com orals. En aquest cas es parla d'un Retràs lector general. 
 • Dificultats en la comprensió lectora encara que la lectura de les paraules és bona. Es tracta de la Hiperlèxia, que es caracteritza per llegir bé o inclòs de forma molt fluïda però la comprensió lectora és molt baixa.

 

La DISLÈXIA és un Trastorn Específic de la Lectura que es caracteritza per una dificultat en la capacitat per reconèixer paraules, per una lectura lenta i insegura i una escassa comprensió.

 • Amb molta freqüència, ve acompanyada per problemes en l'expressió escrita (en forma, contingut o faltes d'ortografia), per dificultats en el càlcul o algun altra tipus d'alteració en la comunicació verbal.
 •  El nen dislèxic té dificultat per identificar, memoritzar i reproduir lletres, síl·labes, números.......de manera més concreta aquelles que tenen formes semblants com la "p - b", "p - q", "u - n".... i presenta alteracions en l'ordre de les lletres o síl·labes.
 • A nivell més general, s'observa una lectura lenta, mecànica, sense el ritme ni l'entonació adequats al nivell de desenvolupament del nen, realitzant salts de línia i mostrant una distracció fàcil.
 • El veritable problema de la dislèxia està en que no es diagnostiqui o es faci massa tard.

 

En la Dislèxia els símptomes canvien a mida que l'alumne creix o evoluciona

 •  Des de l'etapa preescolar és possible apreciar petits detalls que poden fer sospitar que un nen és dislèxic. En aquesta etapa es destaquen alteracions del llenguatge i les sensoperceptives (dificultat per la distinció de colors, formes, mides, esquema corporal....) juntament amb problemes motrius i poca habilitat en les activitats manipulatives.
 • Entre el 6 i els 11 anys, els símptomes són més evidents, o al menys, més coneguts. La seva lectura és vacil·lant, no sempre del tot comprensiva, l'escriptura és irregular amb moltes faltes d'ortografia i l'expressió oral baixa.
 •  A partir dels 12 anys, es fan molt clares les alteracions del aprenentatge.

 

INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

_______________________________________________________________________________________________

 

És important un diagnòstic precoç que permeti intervenir el més aviat possible en el procés del aprenentatge i evitar el fracàs escolar.

 

Si aquest problema es manté en el temps i sense el tractament adequat pot provocar seqüeles emocionals en el nen, de diferents tipus i intensitat.

 • S'ha d'efectuar una avaluació individual que té com objectiu la valoració dels aspectes específics dels processos lectors, d'àrees més generals com la intel·ligència i de la possible presència de conseqüències emocionals derivades de la problemàtica.
 • El tractament ha de ser completament personalitzat i adaptat a l'edat. Han de treballar-se les alteracions perceptiu-motrius, verbals i de lecto-escriptura, especialment les més afectades. Si existeixen seqüeles emocionals, caldrà introduir un tractament psicoterapèutic.
 • La finalitat de la intervenció psicopedagògica és minimitzar les seves conseqüències i portar al màxim nivell possible els propis recursos del nen en la lecto-escriptura.
 • En tot aquest procés, és necessària la participació activa dels pares en el tractament. Des de casa, poden recolzar al nen fomentant el joc actiu en programes d'ordinador específics.  

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com