L'ESTRÈS LABORAL

_____________________________________________________________________

 

L'estrès laboral o estrès en la feina apareix quan la pressió en l'entorn laboral provoca una saturació física o mental en el treballador, generant-li diverses conseqüències que no només afecten a la seva salut sinó també a la del seu entorn més pròxim. Si aquesta reacció d'estrès es manté durant molt de temps, es pot arribar a un esgotament físic i/o mental, en que la persona es sent incapaç de fer front a la situació o situacions que li generen estrès, experimentant alts nivells d'angoixa, sensació d'impotència o frustració que deterioraran el seu rendiment i afectarà la seva salut física i/o mental, produint-se, a més a més, una sèrie de reaccions emocionals negatives de les quals les més importants són l'ansietat, l'agressivitat i la depressió.

 

És important subratllar que les situacions estressants en la feina no afecten per igual a tots els empleats, d'aquesta manera, es poden trobar factors que generen estrès en unes persones i que tot just afecten en altres.

 

Símptomes

_______________________________________________________________________________________________

 

Quan l'estrès laboral es manté en el temps, pot tenir com a conseqüència diferents símptomes que alteren el benestar físic, psicològic i social de qui el pateix.

 • Dimensió psicològica    Poden aparèixer alteracions emocionals (elevació dels nivells d'ansietat, ira o tristesa, apatia, vergonya, baixa autoestima......), alteracions cognitives o de pensament (dificultat per concentrar-se o prendre decisions, distraccions, sensació de tenir la ment en blanc....). Aquests símptomes d'estrès a nivell psicològic poden agreujar-se donant lloc a trastorns psicològics com ansietat, depressió, problemes associats al consum de substàncies........
 • Dimensió biològica    Augment de la freqüència cardíaca i respiratòria, increment de la tensió muscular, alteracions en les pautes de son, alteracions digestives...... Depenent dels òrgans activats per l'estrès i del temps que romanguin activats, en aquest nivell poden aparèixer conseqüències negatives per la salut con la hipertensió arterial, problemes digestius, cefalees, fatiga, dolors musculars, insomni........
 • Dimensió social    L'àmbit que primer es afectat per l'estrès laboral és el propi treball. La persona que el pateix s'implica cada vegada menys en la feina i, progressivament, ho manifesta en forma d'absentisme, baix rendiment, escasses o nul·les relacions laborals, i la seva actitud repercuteix de manera negativa en el clima del lloc de treball. Per altra banda, l'estrès laboral també passa factura a l'afectat, que disminueix les seves relacions socials, familiars o de parella, deteriorant la seva qualitat i dedicant menys temps a les seves aficions.

 

 Causes

_______________________________________________________________________________________________

 • Característiques del lloc de treball     Les feines de tipus assistencial, les que ha de relacionar-se amb moltes persones i requereixen grans dosis d'habilitats socials, aquelles que exigeixen un alt nivell de responsabilitat, les que demanen horaris amplis i poc assalariats....... són algunes de les professions que presenten major nivell d'estrès laboral. En referència al lloc de treball, el treballador que no té clar quina és la seva funció o se li exigeix fer dos tasques incompatibles entre sí, pot originar un important estrès laboral.
 • Característiques de l'empresa a on es realitza la feina i les seves normes     La falta d'organització, la deshumanització, salaris baixos per la feina que es realitza, contractes inestables, les barreres de comunicació entre els caps i empleats, relacions socials insatisfactòries...... són algunes de les característiques que ocasiona l'empresa i que poden facilitar l'aparició d'estrès laboral.
 • Característiques físiques del lloc de treball     La calor o el fred, la falta de lloc de treball que l'empleat pugui personalitzar, exposició a situacions o factors nocius per la salut, mala planificació dels torns ....... faciliten l'estrès laboral.

 

Tipus d'estrès laboral en funció de la duració i la importància de les situacions o factors estressants

_______________________________________________________________________________________________

 • Estrès agut     És estimulant i excitant, però molt esgotador. No perdura en el temps. Pot aparèixer en qualsevol moment en la vida de qualsevol persona.
 • Estrès laboral episòdic     Apareix quan es pateix estrès agut amb molta freqüència, es produeix de manera puntual i momentània en el temps. En la majoria dels casos es tracta d'una situació limitada en el temps. La gent afectada reacciona de forma descontrolada, molt emocional, sol estar irritable i sentir-se incapaç d'organitzar la seva vida. En ocasions, si aquests factors estressants es prolonguen massa en el temps, poden donar lloc al estrès laboral crònic.
 • Estrès laboral crònic    Es produeix com a conseqüència d'una exposició repetida i prolongada a diversos factors estressants i la persona que el pateix està en un constant estat d'alarma.

                                                 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

L'estrès laboral genera una reducció de la productivitat i un descens de la qualitat de vida en aquells que la pateixen arribant, fins i tot, a ser motiu de baixa laboral en els casos més greus.

 • La intervenció terapèutica engloba l'aprenentatge de totes aquelles estratègies que tenen com objectiu mantenir sota control les situacions d'estrès en l'entorn laboral i que ajudin a minimitzar les conseqüències en l'organisme. La teràpia cognitiva-conductual és la que s'ha mostrat més eficaç a l'hora de tractar aquest problema.
  • Objectius generals
   • Eliminar o reduir l'estrès laboral.
   • Millorar el nivell de satisfacció laboral.
   • Reduir l'absentisme laboral.
  • Objectius específics
   • Identificar situacions d'estrès laboral.
   • Aprendre estratègies d'afrontament a l'estrès.
   • Millorar la resistència a l'estrès.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com