DÈFICIT DE LES HABILITATS SOCIALS EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

__________________________________________________________________________

 

Les habilitats socials constitueixen un conjunt de comportaments d'utilitat per la vida social. Aquestes habilitats no venen determinades de forma innata sinó que són capacitats que s'adquireixen, principalment, a través del aprenentatge, sent la infància el període crític per la seva adquisició.

Molts nens i/o adolescents, per diferents raons, poden no tenir uns mínims recursos per desenvolupar-se en la comunicació i interacció social i presenten dificultats a l'hora de detectar les diferents claus socials tant necessàries per poder evolucionar a nivell emocional.

 

Les conseqüències de la manca d'habilitats interpersonals poden ser aïllament social, rebuig, de vegades agressivitat........., i, en definitiva, un desenvolupament menys feliç i limitat en les seves possibilitats de creixement.

Per tant, existeix una relació directa entre les competències socials en la infància i l'adequada adaptació social, emocional, acadèmica i laboral en l'adolescència i etapa adulta.

 

És precís tenir clar que quan es parla de nens i/o adolescents amb problemes en les habilitats socials, és a dir, en l'establiment de vincles adequats acord amb el que s'espera per la seva edat, no fa referència, només al nen i/o adolescent tímid o al nen retret.

 

La manca d'habilitats socials pot ser especialment dolorós en l'etapa de l'adolescència quan la relació amb els iguals i la transició a la vida adulta suposa noves exigències i reptes comunicatius.

En l'adolescència, les habilitats socials cobren una importància fonamental, ja que és en aquesta etapa quan els nois i noies desenvolupen la seva personalitat, tenen la necessitat d'allunyar-se del nucli familiar i ser ells mateixos fora d'aquest cercle. Les amistats cobren una major importància i tenir unes bones capacitats socials contribuiran al seu benestar i els serviran de base per desenvolupar-se com adults en l'esfera social sent la clau per subsistir tant emocional com a nivell laboral.

 

Les habilitats socials engloben una sèrie de conductes verbals i no verbals que ajuden als nens i als adolescents a desenvolupar-se de manera adequada amb els demés, repercutint en relacions de qualitat i estratègies adequades en la solució de problemes.

Si no tenen adequats comportaments socials poden experimentar rebuig, aïllament, ser víctimes o agressors d'altres nens, no saber solucionar els problemes amb els seus iguals, experimentar una baixa autoestima i, en general, sentir-se menys feliços.

 

Problemes per la manca o escàs desenvolupament de les Habilitats socials

  • Problemes per baixa autoestima
  • Dificultats per expressar desitjos i opinions
  • Dificultats per relacionar-se amb els demés
  • Problemes escolars
  • Malestar emocional. Sentiments depressius

 

El rebuig dels companys, l'agressivitat (manera de relacionar-se agressiva) i el retraïment social (evitació de la relació i incapacitat de defensar els seus drets davant dels altres, sometent-se als seus capricis), són les variables més  importants per predir una inadaptació social actual i futura en els nens i adolescents. 

 

L'edat no millora la falta de competència social podent-se desenvolupar, més tard, problemes de conducta, depressió o inseguretat.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

  • Abans de procedir a la intervenció psicològica, es necessari conèixer quin pot ser l'origen del problema i quins són els factors de risc. En funció d'aquests resultats, s'estableix un programa de intervenció en Habilitats socials al nen o adolescent adaptat de manera individualitzada. Es detecten les àrees socials més debilitades i es treballen aquelles estratègies que el seu objectiu sigui l'aprenentatge dels comportaments socials que són deficitaris i que es considerin fonamentals per adquirir una bona adaptació social.
  • Les diferents tècniques cognitius-conductuals són les més utilitzades pel tractament de les Habilitats socials. El programa estructurat en el seu aprenentatge es desglossa en diferents sessions treballant aquells aspectes concrets que s'inclouen en el desenvolupament d'unes eficaces Habilitats socials.
  • També s'intervindrà terapèuticament en aquells nens o adolescents que presentin una baixa autoestima o desesperança associada. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com