MUTISME SELECTIU

_____________________________________________________________________________

 

El Mutisme selectiu és una alteració de la conducta, una dificultat que presenten alguns nens per comunicar-se verbalment en entorns i situacions socials poc familiars i/o amb persones poc conegudes.

Aquesta definició indica que el nen, encara que tingui una capacitat lingüística i comunicativa adequada per la seva edat, inhibeix selectivament la seva resposta verbal davant de determinades situacions socials o les restringeix a certes persones de confiança, és a dir, la seva capacitat lingüística es manifesta habitualment en l'entorn familiar pròxim (normalment pares i germans) però no es manifesta en altres ambients i amb persones menys conegudes.

La característica essencial del mutisme selectiu seria,  per tant, la inhibició persistent de la parla en situacions socials específiques i amb determinades persones.

 

Els nens amb aquesta problemàtica presenten una gran variabilitat en les seves interaccions i respostes verbals, el mateix trastorn pot prendre diferents nivells d'expressió i afectació social

 • Alguns d'ells gaudeixen activament del contacte amb els demés i juguen sense grans problemes, però romanen en silenci.
 • Hi ha altres que desenvolupen amb l'amic més proper estratègies de comunicació alternativa (signes, mirades, gestos......)
 • Hi ha també un altre grup que considera la major part de les interaccions socials incòmodes i no participen en absolut.

 

El seu inici es produeix, generalment, en l'etapa preescolar i es manifesta, en moltes ocasions, de forma evident, durant l'escolarització, en l'etapa d'educació infantil. Molts dels nens amb mutisme selectiu solen presentar, a més, alguns trets de personalitat característics com timidesa, retraïment social, dependència, perfeccionisme...... que poden agreujar el problema o contribuir a la seva consolidació.

En ocasions, el mutisme es pot iniciar a partir d'alguna situació estressant (hospitalització, canvi de residència, ciutat....) o com a conseqüència d'una vivència traumàtica.

 

Aquesta inhibició de la parla rarament remet de manera espontània i pot prolongar-se durant molts anys sinó s'intervé i si la família adopta comportaments com un excés de protecció i actituds que poden reforçar, en el nen, la seva conducta silenciosa. El mutisme selectiu comporta alts nivells de patiment personal i té com a conseqüència importants problemes d'adaptació a l'entorn a més de repercutir negativament en el desenvolupament social, personal i acadèmic del nen.

 

L'increment de la demora entre l'inici del trastorn i l'actuació terapèutica contribueix a consolidar les dificultats del nen i a augmentar la seva resistència a les estratègies de intervenció terapèutica. Per tant, la detecció precoç i la ràpida intervenció es configuren com a mesures molt eficaces per la bona evolució del trastorn.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

El tractament del mutisme selectiu no resulta fàcil i requereix temps, paciència i complicitat entre totes les persones que estan involucrades en la vida del nen actuant de forma conjunta i coordinada.

 

El tractament terapèutic comença per una avaluació exhaustiva del desenvolupament del nen i la seva història psicosocial, sent l'objectiu obtenir informació sobre tots els elements que estant influint en l'origen i manteniment del trastorn.

 • El tractament compren una sèrie d'actuacions que han d'afrontar, al menys, tres problemes bàsics que solen donar-se paral·lelament al mutisme.
  • L'alta ansietat present en el nen davant determinades situacions socials.
  • La limitada experiència que ha tingut el nen de parlar amb persones alienes al seu nucli familiar.
  • La presència en un grau o un altra, de recolzament per la comunicació no verbal fomentada per persones del seu entorn.
 • Al nen se li aplica una intervenció multicomponent que comprèn diferents tècniques. La utilització d'unes o altres dependrà de cada cas particular i de les seves circumstàncies i van dirigides a l'exposició del nen a les situacions en les que està inhibint la parla.
 • Les diferents persones involucrades en l'educació del nen han de saber el què s'ha de fer i el què s'ha d'evitar per afrontar el trastorn. És descriuen els objectius del tractament i les diferents etapes intermèdies per involucrar a tots en un esforç de col·laboració. 

El pronòstic de les intervencions haurà de ser sempre prudent, si bé, tal i com s'ha especificat, està influenciat per la promptitud amb que s'inicia el tractament del problema en relació amb la seva aparició. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com