SÍNDROME D'ASPERGER  EN ELS ADOLESCENTS

______________________________________________________________________

 

Es important saber que algunes de les dificultats presentades per les persones amb Síndrome d'Asperger són més fàcils de gestionar i atendre en etapes primerenques. Amb l'arribada de l'adolescència, algunes podrien aguditzar-se, en especial si no s'ha proporcionat una adequada intervenció.

Moltes de les característiques que defineixen el Síndrome d'Asperger en la infància es fan més complexes al arribar a l'adolescència. Els problemes que tenen que afrontar-se són, en cert sentit, diferents als de la infància i presenten més dificultats en les àrees de relació social, comunicació, flexibilitat i coordinació motora.

 

Encara que les característiques i els canvis físics es produeixen a la mateixa edat que la resta dels adolescents, els canvis emocionals solen mostrar cert retràs i poden mostrar-se, en la majoria dels casos, més immadurs. El risc de patir altres alteracions psicològiques como la depressió, ansietat o obsessions augmenta en aquesta etapa de manera significativa.

 

Pels adolescents amb Síndrome d'Asperger, és una època especialment difícil ja que, en aquest moment, experimenten un major desig de relacionar-se encara que estiguin mancats d'estratègies per fer-ho de manera efectiva i un desig frustrat de pertànyer a un grup. Mostren un major sentiment de soledat i incomprensió i es poden mostrar excessivament sensibles a les crítiques i a les burles dels seus companys.

Malgrat això, l'adolescència dels Asperger comporta una clara consciència de les seves diferències amb els demés, una millor comprensió de les diferents situacions socials, una més alta capacitat de reflexionar sobre diferents esdeveniments i sobre un mateix i més motivació cap a l'aprenentatge i la superació de les pròpies limitacions.

 

Principals dificultats que pot presentar un adolescent Asperger

_________________________________________________________________________________________________________

 • Presència de reaccions emocionals desproporcionades i poc ajustades a la situació.
 • Interessos immadurs i poc relacionats amb l'edat.
 • Major vulnerabilitat a alteracions psicològiques com la depressió, l'ansietat i l'estrès.
 • Tendència a descuidar la imatge personal i la pròpia higiene, encara que en alguns casos passa el contrari, arribant, inclòs, a desenvolupar rituals en relació a la higiene.
 • Dificultats acadèmiques.

 

ESTRATÈGIES GENERALS DE TRACTAMENT

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Conèixer i acceptar el què significa el Síndrome d'Asperger.
 • Aprenentatge d'estratègies útils que puguin facilitar tant l'èxit acadèmic com la seva integració social en el seu grup de referència.
 • Preparar-los i motivar-los a participar en situacions que reforcin la seva autoestima, millorin la seva imatge de cara als demès i facilitin la integració en el grup.
 • Entrenament i recolzament orientat a millorar les habilitats socials i de conversa.
 • Reconèixer el bo i el dolent d'un mateix, utilitzant les seves habilitats excel·lents per superar les dificultats.
 • Promoure una adequada solució de problemes tenint en compte les dificultats bàsiques dels adolescents amb Síndrome d'Asperger.
 • Adquirir un autoconcepte positiu i realista.
 • Desenvolupar estratègies d'autocontrol.
 • Incloure els seus temes d'interès en les activitats acadèmiques i proporcionar directrius clares per al desenvolupament dels treballs.
 • Ajudar a que esbrinar la orientació laboral i professional adequada. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com