AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

__________________________________________________________________

 

La finalitat de les Avaluacions Psicopedagògiques és l'anàlisi i valoració dels nens i/o adolescents que presenten qualsevol dificultat o problema d'aprenentatge, pertorbacions en la conducta i/o socialització dintre del àrea escolar, alteracions en el desenvolupament evolutiu i que es detectada pels pares o pel professorat.

 

Hi ha determinats casos que requereixen una avaluació específica i exhaustiva per poder realitzar encertadament el diagnòstic

 

Hi ha alumnes que, sense tenir cap dificultat d'aprenentatge concreta, no saben per què estant fallant en els seus estudis. Per aquest motiu també serà necessari realitzar una avaluació o valoració psicopedagògica per poder orientar millor el tipus de tractament individualitzat i apropiat segons els resultats que s'hagin obtingut en les proves.

 

És important detectar el problema el més aviat possible i realitzar un diagnòstic adequat per poder establir un pla d'actuació que ajudi a solucionar o minimitzar els problemes que el nens o adolescents presentin.

L'avaluació permetrà conèixer d'a on provenen aquestes dificultats i/o problemes, orientant sobre el tipus d'intervenció més convenient d'acord amb els resultats i necessitats detectades. Per tal fi, s'administrarà una bateria de tests i proves psicopedagògiques. La duració dependrà del motiu de consulta i de l'edat del alumne.

 

L'avaluació psicopedagògica té com objectiu de 3 àrees fonamentals d'actuació

  • Avaluació psicopedagògica en els processos d'ensenyament - aprenentatge.
  • Avaluació psicopedagògica en l'àrea social i afectiva de l'alumne (motivació i personalitat).
  • Orientació professional (presa de decisions i transicions a nivell dels estudis).

 

La avaluació psicopedagògica comporta varies fases

  • Entrevista amb els pares.
  • Recopilació d'informació de tutors i del entorn del alumne a través d'entrevistes i qüestionaris estandaritzats.
  • Avaluació de la capacitat intel·lectual i nivell de desenvolupament.
  • Avaluació de les capacitats generals i específiques (atenció, memòria, capacitat de raonament, nivell de lectura i escriptura.....).
  • Devolució de la informació i informe psicopedagògic.
  • Orientacions als pares.
  • Si és necessari, proposta de tractament. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com